Text
Författare: Överståthållarämbetet (1634-1967), Mörner, Carl Carlsson (1755-1821). Stadsmuseet i Stockholm

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, Angående Förhöjning i Betalningen för Afträdesorenlighetens borthämtande, i Staden och Malmarne. Gifwen Stockholm den 24 Februarii 1813.

Denna kungörelse från överståthållarämbetet underrättar om att avgiften för avträdesrenhållningen kommer att höjas med 50% från och med mars samma år. Exempel på pris: "För et käril af en half tunnas rymd, som hämtas utur windarne eller någon af de öfra wåningarne eller från källarne---- 9 sk.(skilling) 6 rst." (runstycken). Det var sålunda ett tungt arbete att hämta avträdestunnorna eftersom det var mycket vanligt att avträdena (dass, latrin) placerades på vinden, eller i källaren.
3 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad