Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Skrivelse angående behovet av urinkurar på Djurgården 1875

Sommaren 1875 saknades fortfarande urinkurer på Djurgården om man får tro denna skrivelse till Överståthållareämbetet. Författarna beskriver här problemet och kommer med förslag på dess lösning:

Till Öfver Ståthållare Embetet!

Under det att hufvudstaden långt för detta på flera ställen blifvit försedd med urinkurar, är Djurgården deremot ännu idag i saknad af sådane hvilka så väl i sanitärt, som sedligt hänseende äro på denna allmänt besökta plats af största behof. I synnerhet böra sådane finnas, der den största folkmängden vanligen uppehåller sig, såsom vid Slätten och de derintill [svårtytt] gator och gränder. Att såväl hus som plank invid ”Allmänna Gränden” och hörnet af Långa gatan äro mest utsatta för osnygghet torde lätteligen af en hvar kunna skönjas, ty icke allenast från dessa gator, utan och från andra tillhåll utbreder sig en olidelig stank, som under en varmare årstid aldeles förpestar luften vidt omkring, i synnerhet som en del gator ännu sakna rännstenar och aflopp, hvarigenom all orenlighet qvarstannar.

Af dessa skäl få undertecknade hos Öfver Ståthållare Embetet vördsamt anhålla, att så fort möjligt ett eforderligt antal urinkurar, hvilka på flera ställen lätteligen kunde upföras af några bräder i vinkelform, måtte blifva anbragta på lämpliga ställen vid Slätten, inom Djurgårdsstaden och framförallt vid ofvannämnde gator samt vid de tvenne allmänna landstigningsplatserna, hvarjemte vite torde böra utsättas, till förekommande af osnygghet vid enskilda hus och bostäder.

I sammanhang härmed anhålles, såsom ett jemväl oafvisligt behof, att ett allmänt Afträdeshus, med serskilda lokaler för män och qvinnor, måtte upföras på någon dertill passande tomt, t. ex. inom Stadens egendom Nr 12 vid Långa gatan, hvilken tomt synes vara den för ändamålet mest centralt belägna.

Stockholm. Djurgården den 17 juni 1875.

Skrivelsen är undertecknad av 26 personer och bifogat är även ett mer detaljerat förslag i åtta punkter.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad