Text
Författare: Sparre, Carl (1723-1791), Överståthållarämbetet (1634-1967). Stadsmuseet i Stockholm

Reglemente, hwarefter Entrepreneuren af afträdes husens renhållning, och afträdes orenlighetens afhemtning och bortförande från husen så i staden som på malmarne, sig hädanefter hafwer at rätta. Gifwit Stockholm then 17 augusti 1784.

Detta reglemente (en samling regler) från överståthållarämbetet handlar om hur renhållningen av stadens avträden (dass, latrin) ska gå till. Det är mycket detaljerat skrivet. Exempelvis är det latrinägarens skyldighet att själv anmäla när den behöver tömmas. Entreprenören (ett företag som åtar sig att utföra ett arbete mot betalning) har skyldighet att utföra arbetet snabbt och ordentligt.

Entreprenören ska sedan lasta avfallet direkt på de "afföringspråmar" som väntar i hamnen. Dessa ska sedan inte ligga kvar utan segla iväg så fort som möjligt. Allt för att undvika dålig lukt. Böter och andra straff väntar annars. Läs de noggranna reglerna i sin helhet.
8 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad