Handskrivet förhörsprotokoll.
Text
Författare: Engnell, H.N.. Stockholms stadsarkiv

Arbetskarlen Frans Gustafsson, 39, häktad för lösdriveri 18 november 1885 - polisförhör

Frans Gustafsson togs enligt förhörsprotokollet in eftersom han till synes varit på väg att stjäla lax i hörnet av Teatergatan och Norra Blasieholmshamnen (idag Nybrokajen). Gustafsson hade en dryg månad tidigare blivit varnad för lösriveri och den 29 juni 1887 häktades han igen av samma skäl.

Här är protokollet från den 18 november 1885 transkriberat:

”Stockholms polis.
Detektiva afdelningen. 

Förhörsprotokoll onsdagen den 18 november 1885.

Nr 42 Gustafsson, Frans, Arbetskarl häktad för lösdriveri.

Signalement: Längd: 1,68 meter. Kroppsbyggnad: stark. Hår: brunt. Skägg: dito. Ögon: blå. Näsa: rak. Mun: ordinär. Panna: dito. Ansigtsform: oval.

Af poliskonstapeln n:r 137 Erik Malm instäldes för mig den 18 november 1885 Arbetskarlen Frans Gustafsson af följande anledning:

Idag på eftermiddagen hade konstapeln Malm anhållit bemälde Gustafsson i hörnet af Theatergatan och Norra Blasieholmshamnen derför att Gustafsson sysslade med en fjerding innehållande lax, synbarligen i afsigt att tillegna sig densamma, hvilket, dock genom konstapelns mellankomst förhindrades. Dessutom vore kändt, att Gustafsson sedan början af sistlidne oktober månad, strukit sysslolös omkring vid härvarande hamnar, hvarför han afven af Stadsfiskalen härstädes blifvit den 7:de sistnämnde oktober meddelad varning för lösdrifveri, hvilken varning sedermera af Öfverståthållare Embetet pröfvats vara befogad;

att han den 2 maj 1882 af Stockholms Rådstufvu Rätt dömts för första resan stöld till tre månaders straffarbete, hvilket straff han undergått å Långholmen, derifrån han frigifvits den 6:te augusti samma år; samt,

att han den 11 dennes af Polisdomstolen ådömts 10 kronors böter för fylleri, hvilka böter han aftjenat med fängelsestraff.

Häröfver hörd, förklarade Frans Gustafsson att hans sysslande med laxfjerdingen icke varit i afsigt att tillegna sig densamma;

att han medgåfve det han sedan början af sistliden oktober icke haft något stadigt arbete utan strukit omkring vid hamnarne och uträttat tillfälliga uppdrag, som lemnats honom;

att han för närvarande egde allenast 2 kronor 26 öre, men i öfrigt saknade alla medel till sitt uppehälle;

att han den 7:de sistlidne oktober erhållit varning för lösdrifveri; samt,

att han i öfrigt erkände allt hvad mot honom här ofvan blifvit anfördt.

Beträffande sina lefnadsomständigheter uppgaf Arbetskarlen Frans Gustafsson att han är född den 29 oktober 1846 i Madesjö socken af Kalmar län samt son af Arbetskarlen Gustaf Eriksson och dennes hustru Brita Stina, att han är senast mantalsskrifven i Stockholms stad och Hedvig Eleonora församling och, på sätt hans prestbetyg jemväl gifver vid handen, kyrkoskrifven i samma församling,

att han vistats i föräldrahemmet till dess han vid 15 års ålder konfirmerats i Madesjö församlings kyrka; att han derefter haft tjenst hos åtskilliga personer i födelseorten till våren 1869, då han begifvit sig till Stockholm, hvarest han sedan dess uppehållit sig och haft arbete hos åtskilliga personer.

På grund af hvad sålunda förekommit ansåg jag att Arbetskarlen Frans Gustafsson utan att ega medel till sitt uppehälle underlåter att efter förmåga ärligen försörja sig och tillika förer ett sådant lefnadssätt, att våda deraf uppstår för allmän ordning, säkerhet och sedlighet, i följd hvaraf jag fann Frans Gustafsson böra såsom lösdrifvare behandlas;

och som Frans Gustafsson blifvit varnad för lösdrifveri, enligt meddelande i Polisunderättelser den 15 oktober 1885 (N:r 22), lät jag, jemlikt 3 § 1 mom. lagen angående lösdrifvares behandling, nu inmana Frans Gustafsson i häkte för öfverståthållare-embetets vidare förordnande.

H.N. Engnell
t.f. Stadsfiskal”

I hörnet av Teatergatan och dåvarande Blasieholmshamnen finns 2011 fastigheterna Måns Bock 3 och Käpplingeholmen 3.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad