Handskrivet förhörsprotokoll.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Arbetskarlen Frans Gustafsson, 39, varnad för lösdriveri 7 oktober 1885 - polisförhör

Frans Gustafsson greps av konstapel Jan Petter Källström som påträffat Gustafsson uteliggande vid Mälarhamnen. Här kan du se och läsa protokollet från polisförhöret.

I förhöret står:

"Stockholms polis
Detektiva avdelningen 

Förhörsprotokoll onsdagen den 7:de oktober 1885

Nr 12 Gustafsson, Frans, Arbetskarl ang. varning för lösdrifveri.

Signalement: Längd: 1,68 meter. Kroppsbyggnad: stark. Hår: brunt. Skägg: Dito. Ögon: blå. Näsa: rak. Mun: ordinär. Panna: dito. Ansigtsform: oval. 

Af poliskonstapeln n:r 27 Jan Petter Källström instäldes för mig den 7:de oktober 1885 Arbetskarlen Frans Gustafsson af följande anledning: 

Natten mellan tisdagen den 6:e och onsdagen den 7:de dennes anträffade konstapeln Källström Arbetskarlen Gustafsson uteliggande å Mälarhamnen, hvarför han då anhölls och medfördes till kontoret. 

Här skulle antecknas att Gustafsson under de senare åtta dagarna fört ett sysslolöst lefnadssätt här i staden;

att han den 2 maj 1882 af Stockholms Rådstufvu rätt blifvit ådömd ansvar för första resan stöld och, efter undergånget straff, den 7:de Augusti samma år förelagts att inom åtta dagar skaffa sig laga försvar, samt att han den 21 November sistnämnde år erhållit ytterligare varning.

Häröfver hörd, förklarade Frans Gustafsson, att det vore sant att han legat ute å den angifna platsen och att detta härledt sig deraf att han saknade medel till gäldande af husrum;

att han, som förut arbetat ordentligt, under de senare åtta dagarne uppehållit sig härstädes utan sysselsättning; samt att han på sätt (som) angifvits, varit straffad för stöld, och att han derefter erhållit varning för lösdrifveri. 

Beträffande sina lefnadsomständigheter uppgaf Arbetskarlen Frans Gustafsson att han är född den 29 oktober 1846 i Madesjö socken af Kalmar län, samt son af Arbetskarlen Gustaf Eriksson och dennes hustru Brita Stina, att han är senast mantalsskrifven i Stockholms stad och Heddvig Eleonora församling, på sätt hans prestbetyg jemväl gifver vid handen, kyrkoskrifven i samma församling, att han vistats i föräldrahemmet till dess han vid 15 års ålder konfirmerats i Madesjö församlings kyrka; att han derefter haft tjenst hos åtskilliga personer i födelseorten till våren 1869, då han begifvit sig till Stockholm, hvarest han sedan dess uppehållit sig och haft arbete hos åtskilliga personer.

På grund af hvad sålunda förekommit ansåg jag att Arbetskarlen Frans Gustafsson utan att ega medel till sitt uppehälle underlåter att efter förmåga ärligen försörja sig och tillika förer ett sådant lefnadssätt, att våda deraf uppstår för allmän ordning och säkerhet, i följd hvaraf jag fann Frans Gustafsson böra såsom lösdrifvare behandlas och förty nu meddelade honom varning, hvarjemte jag för honom uppläste och till honom öfverlemnade skriftligt besked angående varningens meddelande och skälen därför samt innehållande underrättelse att, om han ville varda i saken vidare hörd, han egde hos öfverståthållare-embetet för polisärenden inom tre dagar antingen personligen inlämna sig till förhör eller ock inkomma med skriftliga påminnelser, dem det icke vore honom betaget insända med posten.

(svårläst signatur)
t.f. Stadsfiskal."

Ytterligare ett beslut finns antecknat på första sidan:

"Res. Öfverståthållar-embetet, som funnit varningen befogad, förordnar, att den skall kungöras rikets polismyndigheter.

Stockholm i kungl. poliskammaren den 12 oktober 1885.

Teodor (svårläst efternamn)"

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad