Handskrivet förhörsprotokoll.
Text
Författare: Stendahl, Lars (1852-1934). Stockholms stadsarkiv

F.d. järnarbetaren Anders Fredrik Lindqvist, 30, häktad för lösdriveri 9 augusti 1886 - polisförhör

Anders Fredrik Lindqvist greps för lösdriveri när han olovligen sov vid Allmänna Gränd på Djurgården. Här kan du se polisens förhörsprotokoll. Lindqvist blev gripen för lösdriveri även 1890 och 1891. Här nedan följer en renskrivning av förhörsprotokollet:

Stockholms polis.
Detektiva Afdelningen.

Förhörsprotokoll
Måndagen den 9:de Augusti 1886
Nr 449
Lindqvist
Anders Fredrik
f. jernarbetare
häktad för lösdrifveri

Signalement
Längd 1.67 meter
Kroppsbyggnad stark
Hår brunt
Skägg -
Ögon blå
Näsa inåtböjd
Mun ordinär
Panna ordinär
Ansigtsform oval
Särskilda kännetecken med tusch instucket å venstra armen ett F, å venstra handen en blå prick och ett ärr i pannan öfver venstra ögat.

Af poliskonstapeln nr 186 Carl Oskar Andersson instäldes inför mig den 9 augsuti 1886 f. jernarbetaren Anders Fredrik Lindqvist af följande anledning:
Bemälde Lindqvist, hvilken under senare tiden ofta varit sedd stryka omkring sysslolös här i staden hade sistlidne natt anhållits af konstapeln Andersson, emedan Lindqvist, som saknade arbete, bostad och medel till uppehälle, i berusat tillstånd beredt sig nattläger i Allmänna gränden å Kongl. Djurgården.

Dessutom som kändt att Lindqvist den 31 Juli 1883 af Stockholms Rådstufvu Rätt dömts för 1:a resan stöld till 8 månaders straffarbete, hvilken bestraffning har undergått på Jönköpings länsfängelse, derifrån han frigifvits den 26 Februari 1884, samt, att han två särskilda gånger varit som försvarslös dömd till allmänt arbete, senast enligt Öfverståthållare Embetets

[sida 2]
utslag den 4 September 1884 under 2 års tid, hvilket emellertid, på grund af besparad arbetsförtjenst afkortad till ett år 6 månader, afslutades den 6 sistlidne Mars.

Häröfver hörd, förklarade Anders Fredrik Lindqvist att han medgåfve det han för närvarande vore och att sedan slutet af sistlidne Juli månad varit i saknad af arbete, bostad och medel till sitt uppehälle. Att han jemväl medgåfve det han varit drucken och beredt sig nattläger i allmänna gränden, samt att han widginge hvad i öfrigt om honom ofvan anförts.

[sida 3]
Beträffande sina lefnadsomståndigheter uppgaf f. jernarbetaren Anders Fredrik Lindqvist att han är född den 4:de Oktober 1855 i Nicolai församling härstädes samt son af Waktmästaren Nils Lindqvist och dennes hustru Sofia, att han är mantalsskrifven och, på sätt hans prestbetyg jemväl gifver vid handen, kyrkoskrifven i Stockholms stad och Nicolai församling sedan födelsen att han vårdats i föräldrarhemmet till dess han vid 15 års ålder konfirmerats i Nicolai församlings kyrka, hvarefter han haft arbete hos Fabrikör Wiklund till April 1874 och vid Bergsund, Atlas och Bolinders mekaniska verkstäder till våren 1877, att han derefter haft tillfälligt arbete till hösten 1879 och sedermera haft anställning som kollämpare å ångaren ”Rex” till våren 1880, att han derefter under de tider han vistats på fri fot ej haft någon sysselsättning utan gått omkring dels å landet och dels här i Staden, samt, sedan han senast utkom från Kronoarbetsstationen å Tjurkö, helt och hållet saknat sysselsättning.

På grund af hvad sålunda förekommit ansåg jag att f. jernarbetaren Anders Fredrik Lindqvist utan att ega medel till sitt uppehälle underlåter att  efter förmåga ärligen försörja sig och tillika förer ett sådant lefnadssätt, att våda deraf uppstår för allmänna ordning och säkerhet i följd hvaraf jag fann Anders Fredrik Lindqvist bör såsom lösdrifvare behandlas; och som Anders Fredrik Lindqvist blifvit enligt meddelande i Polisunderrättelser den 4 Mars 1886 (N:r 27), frigifven den 6 Mars 1886 efter två års delvis undergånget allmänt arbete för försvarslöshet, lät jag, jemlikt 4 § och 17 § lagen angående lösdrifvares behandling, nu inmana Anders Fredrik Lindqvist i häkte för öfverståthållare-embetets vidare förordnande.

L. Stendahl
t.f. Stadsfiskal

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad