Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

F.d. bergsprängaren, dövstumme Anders Wiktor Olsson, 29, häktad för lösdriveri den 1 juli 1887 - polisförhör

Efter att ha varit uppe och tiggt i huset på Götgatan 25 greps Anders Wiktor Olsson av konstapel Dahlberg. Här kan du se och läsa polisförhöret. En dryg vecka tidigare hade Olsson blivit varnad för lösdriveri.

Förhörsprotokollet transkriberat:

"Stockholms Polis.
Detektiva Afdelningen.

Förhörsprotokoll Fredagen den 1:sta Juli 1887.

N:r 433. Olsson, Anders Wiktor, f. Bergsprängare, Döfstum, häktad för lösdrifveri.

Signalement: Längd: 1,68 meter. Kroppsbyggnad: medelstark. Hår: ljust. Skägg: Dito. Ögon: blå. Näsa: rak. Mun: ordinär. Panna: Dito. Ansigtsform: oval. Särskilda kännetecken: -

Af poliskonstapeln vid Detektiva Afdelningen Hjalmar Wahlberg instäldes för mig den 1:sta Juli 1887 Döfstumme f. Bergsprängaren Anders Wiktor Olsson af följande anledning:

Bemälde Olsson hvilken varit af polispersonalen sedd stryka omkring sysslolös här i staden, hade idag, såsom saknande arbete, bostad och medel till uppehälle anhållits af konstap. No 303 Dahlberg, emedan Olsson varit uppe i huset No 25 vid Göthgatan och besvärat med betleri, hvarefter Stockholms fattigvårdsnämnd pröfvat saken och enligt närlagde remiss med Olssons öfverlämnande till behandling som lösdrifvare förklarat, att understöd jemlikt § 2 i gällande fattigvårdsförordning icke kunde i afseende å Olsson ifrågakomma.

I sammanhang härmed skulle anföras:
Att Olsson fem särskilda gånger blifvit på olika ställen i landsorten häktad för lösdrifveri, senast i juni månad 1885 i Sköfde, och vid alla dessa tillfällen öfverlämnad till Konungens Befallningshafvande i Kalmar län;
Att han i Mars månad 1886 af Frosta Härads Rätt dömts för 1:sta resan stöld till 3 månaders straffarbete, hvilket han undergått på Länsfängelset i Malmö och frigifvits den 30 juni samma år; samt
Att han den 22 sistlidne juni för lösdrifveri meddelats varning, som blifvit i polisunderrättelser kungjord.

Häröfver hörd, förklarade Anders Wiktor Olsson Att han medgåfvo, det han för närvarande vore och alltsedan en längre tid tillbaka varit i saknad af arbete, bostad och medel till sitt uppehälle; Att han förnekade att hafva gjort sig skyldig till den anmärkta betleriförseelsen; samt, Att han vidgingo hvad eljest om honom här ofvan anförts. Här skulle antecknas att konstapeln Dahlberg ytterligare hörd, vidhållit sin angifvelse.

Beträffande sina lefnadsomständigheter uppgaf f. Bergsprängaren Anders Wiktor Olsson att han är född den 7 september i Kristdala socken af Kalmar län, samt son af Skomakaren Olaus Olsson och dennes hustru Brita Maria, att han är senast mantalsskrifven och på så sätt hans prestbetyg jemväl gifver vid handen, är kyrkoskrifven i Kristdala socken af Kalmar län,
Att han vistats i föräldrahemmet till 1874, hvarefter han varit intagen å döfstugu institutet i Hjorteds socken till 1877; att han derefter varit i lära hos Skräddaren Tillberg i nämnde socken till 1880, samt att han sedermera dels tidtals haft arbete med bergsprängning i födelseorten och dels strukit omkring i landsorten utan sysselsättning, samt ankom hit till staden i början af sistlidne maj Månad.

På grund af vad sålunda förekommit ansåg jag att f. Bergsprängaren Anders Wiktor Olsson utan att ega medel till sitt uppehälle underlåter att efter förmåga ärligen försörja sig och tillika gjort sig skyldig till förseelse, som afses i 40 § 2 mom. kungl. förordningen angående fattigvården den 9 juni 1871, sådant detta lagrum lyder enligt kungl. förordningen den 12 juni 1885,

i följd hvaraf jag fann Anders Wiktor Olsson böra såsom lösdrifvare behandlas och som Anders Wiktor Olsson blifvit varnad för lösdrifveri, enligt meddelande i Polisunderrättelser den 30 juni 1887 (N:r 75) lät jag jemlikt 3 § 1 mom. lagen angående lösdrifvares behandling, jemförd med § 41 kungl. förordningen angående fattigvården den 9 juni 1871, sådant detta lagrum lyder enligt kungl. förordning den 12 juni 1885, nu inmana Anders Wiktor Olsson i häkte för överståthållare-embetets vidare förordnande."

På första sidan finns antecknat vad som hände med Olsson:

"11/7 öfverl. Till KB i Kalmar"

I protokollet finns ett bifogat brev stockholmspolisen skickat till Kristdala församling i Kalmar län, där Olsson ska vara född, med förfrågan om hans prästbetyg. På samma papper har en Ch. Meurling, förmodligen en präst i församlingen, svarat:

"Att döfstumme Anders Viktor Olsson är född d. 7 Sept. 1858, erhållit undervisning vid döfstummeinstitutet i Hjorted, men ej kunnat konfirmeras, varit straffad för första resan stöld och är benägen för ett kringstrykande lefnadssätt, varder härmed intygadt.
Kristdala d. 6 juli 1887
Ch. Meurling
P."

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad